Otvoriť menu Naposledy aktualizovaná: 07.06.2022

COVID dotácia pre špecifické obchodné spoločnosti - jednoosobové s.r.o. podnikajúce v odvetví kultúry a kreatívneho priemyslu

Každý prijímateľ covidovej dotácie pre jednoosobovky bol v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie povinný predložiť ministerstvu najneskôr do 30. 06. 2022 jej zúčtovanie vrátane povinných príloh.

Ministerstvo v najbližších mesiacoch vykoná administratívnu finančnú kontrolu použitia dotácie a kontrolu dodržania zmluvných podmienok v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.