Otvoriť menu Naposledy aktualizovaná: 27.09.2021

COVID dotácia pre špecifické obchodné spoločnosti - jednoosobové s.r.o. podnikajúce v odvetví kultúry a kreatívneho priemyslu.

Ministerstvo kultúry spustilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre špecifické obchodné spoločnosti – jednoosobové sro – podnikajúce v odvetví kultúry a kreatívneho priemyslu (ďalej ako “odvetvie KKP”) .

Lehota na predkladanie žiadostí trvá od 28.9. do 31.10.2021 – všetko funguje iba elektronicky. Pre záujemcov/žiadateľov sme pripravili túto informačnú stránku s cieľom poskytnúť návod ako správne postupovať pri podaní žiadosti a poskytnúť odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa podmienok výzvy.

Účelom dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu je posilnenie finančnej likvidity žiadateľa za účelom pokračovania v ekonomickej činnosti v odvetví KKP. Dotácia je určená na pokrytie bežných výdavkov prijímateľa dotácie, ktoré vznikli a boli prijímateľom uhradené počas oprávneného obdobia a to od 1.1.2021 do 31.3.2022.

Pred podaním žiadosti o dotáciu si podrobne preštudujte informácie a postup na tejto stránke. Ak po preštudovaní informácií máte stále otázky, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu jednoosobovky@culture.gov.sk.

Postup pri žiadosti o dotáciu

 1. kontrola splnenia podmienok pre získanie dotácie

  ➤ medziročný pokles minimálne o 30% z tržieb za predaj tovarov, služieb a vlastných výrobkov podľa účtovej uzávierky žiadateľa medzi rokmi 2019 a 2020
  ➤ žiadateľ má jediného spoločníka fyzickú osobu,
  ➤ žiadateľ bol zapísaný do obchodného registra najneskôr 31.12.2019,
  ➤ žiadateľ je v zmysle dotknutých právnych predpisov mikropodnikom (v roku 2020 mal maximálne 9 zamestnancov a ročný obrat maximálne 2 milióny eur) alebo malým podnikom (v roku 2020 mal maximálne 49 zamestnancov a ročný obrat 10 miliónov eur)
  ➤ žiadateľ k dátumu podania žiadosti o dotáciu podal daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb za rok 2019 a rok 2020 a príslušný orgán žiadateľa schválil riadnu účtovnú závierku za účtovné obdobie roka 2019 a účtovné obdobie roka 2020 a obe účtovné závierky žiadateľ predložil správcovi dane podľa osobitných predpisov (Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov)
  ➤ žiadateľ vykonáva podnikateľskú činnosť v niektorej z  ekonomických činností (SK NACE Rev. 2), ktoré sú uvedené v prílohe č.1 tejto výzvy.

 2. registrácia žiadateľa (s.r.o.) v dotačnom systéme ISDS

  https://ds.culture.gov.sk/loginGuest.aspx
  pripravili sme pre vás presný VIDEONÁVD (č.1)

 3. vyplnenie formulárov žiadosti o dotáciu v systéme ISDS

  pripravili sme pre vás presný VIDEONÁVOD (č.1)

 4. vyplnenie formulárov žiadosti – časť Čestné vyhlásenie“

  pripravili sme pre vás presný VIDEONÁVOD (č.1)

  – pokiaľ ste spoločníkom v ďalších obchodných spoločnostiach (s.r.o.) alebo máte živnosť, treba túto skutočnosť uviesť v prvej časti čestného vyhlásenia vybraním možnosti „patrím“ do skupiny podnikov a následne vyplniť údaje o týchto spoločnostiach / živnosti

  – v ďalšom kroku uvádzate či vašej spoločnosti bola poskytnutá mimimálna pomoc – túto skutočnosť si viete overiť na portáli evidencie a monitorovania pomoci na odkaze https://semp.kti2dc.sk – pripravili sme pre vás presný VIDEONÁVOD (č.2)

 5. registrácia formulárov žiadosti o dotáciu v systéme ISDS

  pripravili sme pre vás presný VIDEONÁVOD (č.1)

 6. stiahnuť PDF súbor

  po registrácii žiadosti je potrebné si stiahnuť PDF súbor, ktorý obsahuje všetky vyplnené formuláre žiadosti o dotáciu
  pripravili sme pre vás presný VIDEONÁVOD (č.1)

 7. potvrdenie o existencii bankového účtu

  získať potvrdenie o existencii bankového účtu s.r.o. z banky vo formáte PDF

 8. podpísať formulár žiadosti cez KEP

  podpísať formulár žiadosti (PDF) kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) – napr. cez QES Portál

 9. splnomocnenie ak žiadosť nebude podpisovať konateľ

  ak žiadosť nebude podpisovať konateľ s.r.o., je nevyhnutné k žiadosti priložiť splnomocnenie osoby podávajúcej žiadosť od štatutárneho orgánu žiadateľa (vo formáte PDF, elektronicky podpísané splnomocnenou osobou)

 10. prihlásiť sa na portál slovensko.sk

  môžete si pozrieť návod z portálu slovensko.sk VIDEONÁVOD (č.3)

 11. vybrať službu “Všeobecná agenda Ministerstvo kultúry SR”

  môžete si pozrieť návod z portálu slovensko.sk VIDEONÁVOD (č.4)

 12. podanie žiadosti

  do predmetu podania napíšte KORONATIM DOTACIA a ako prílohy podania je potrebné nahrať KEPom podpísanú  žiadosť, potvrdenie o existencii účtu v banke, na ktorý má byť dotácia vyplatená a v prípade využitia splnomocnenia aj toto podpísané KEPom osoby podávajúcej žiadosť a toto podanie následne odoslať cez portál slovensko.sk

 13. kontrola zo strany ministerstva

  ministerstvo vykoná kontrolu správnosti podania žiadosti a jej obsahu, podľa potreby požiada o doplnenie

 14. obdržanie návrhu na uzatvorenie zmluvy

  žiadateľ obdrží cez ISDS návrh na uzatvorenie zmluvy (akceptačný formulár), ktorý je potrebné v lehote do 10 dní od sprístupnenia v ISDS prijať

 15. prijatie a potvrdenie akceptačného formulára

  prijatie je potrebné voči ministerstvu potvrdiť nasledovne: stiahnuť akceptačný formulár z ISDS (vo formáte PDF) 

 16. podpísanie akceptačného formulára konateľom

  konateľ podpíše akceptačný formulár svojim kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) – splnomocnenie nie je možné

 17. poslať akceptačný formulár cez slovensko.sk

  poslať KEPom podpísaný akceptačný formulár elektronicky na ministerstvo cez portál slovensko.sk ako prílohu podania „Všeobecná agenda Ministerstva kultúry SR“, do predmetu podania napísať KORONATIM a číslo vašej žiadosti uvedené v akceptačnom formulári ( MK-XXXX/2021-950)

 18. zaslanie finančných prostriedkov

  zaslanie finančných prostriedkov zo strany ministerstva na bankový účet žiadateľa

 19. využiť finančné prostriedky dotácie

  najneskôr do 30. 3. 2022

 20. vyplniť formulár zúčtovania dotácie

  vyplniť formulár zúčtovania dotácie (podpísať KEPom) a zaslať ho elektronicky na ministerstvo najneskôr do 30.6 2022 cez portál slovensko.sk aj s “účtovnou dokumentáciou”/ pri dotácii nad 20 000 eur so správou audítora. Do predmetu podania napíšte KORONATIM – VYUCTOVANIE a číslo Vašej zmluvy (formát je MK-XXXX/2021-950)

 21. poukázať nevyužité finančné prostriedky na depozitný účet ministerstva

  ak prijímateľ nezúčtoval všetky finančné prostriedky dotácie, je povinný do 5 dní od zaslania formulára zúčtovania poukázať nevyužité finančné prostriedky na depozitný účet ministerstva

 22. kontrola zo strany ministerstva

  ak ministerstvo v rámci kontroly zúčtovania dotácie nebude mať za preukázanú účelnosť použitia dotácie,  oznámi prijímateľovi výšku finančných prostriedkov, ktorú musí ministerstvu vrátiť (časť alebo celú výšku dotácie)

Otázky pred žiadosťou o dotáciu

Výzva je určená pre špecifické obchodné spoločnosti s ručením obmedzeným podnikajúce v odvetví kultúry a kultúrno-kreatívneho priemyslu (ďalej ako „odvetvie KKP“), ktoré dlhodobo vykonávajú ekonomickú činnosť a majú jedného spoločníka - fyzickú osobu, teda tzv. “jednoosobové s.r.o”.
Termín uzávierky predkladania žiadostí je 31. 10. 2021 (vrátane). Dátumom podania žiadosti sa rozumie dátum doručenia žiadosti do elektronickej schránky ministerstva kultúry. Žiadosť o dotáciu sa považuje za riadne podanú, ak bola riadne zaregistrovaná v ISDS a podaná v lehote na predkladanie žiadostí vrátane všetkých požadovaných príloh.
Finančné prostriedky (dotáciu) je prijímateľ oprávnený použiť na bežné výdavky, ktoré vznikli a boli uhradené počas oprávneného obdobia, ktoré pre túto výzvu je od 1.1.2021 do 31.3.2022. Bežné výdavky musia súvisieť s aktivitami a ekonomickou činnosťou prijímateľa dotácie v odvetví KKP.
Oprávnené obdobie je časový úsek, počas ktorého prijímateľ dotácie reálne uskutočnil výdavok súvisiaci s jeho aktivitami a ekonomickou činnosťou výhradne v odvetví KKP (zaplatil úhradu), a teda výdavok si môže uplatniť v rámci zúčtovania.
Žiadosť o túto dotáciu nie je možné doručiť písomne. Žiadosti o COVID dotácie pre jednoosobové s.r.o. je povinnosť predkladať iba elektronicky a to vyplnením formulára žiadosti v dotačnom informačnom systéme ministerstva kultúry (ďalej len „ISDS“) a následným zaslaním do elektronickej schránky ministerstva cez portál Slovensko.sk: služba Všeobecná agenda Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Do predmetu podania napíšte KORONATIM DOTACIA
Nie, žiadosť o dotáciu pre jednoosobové s.r.o. je možné podať IBA elektronickou formou prostredníctvom portálu Slovensko.sk cez službu Všeobecná agenda. Žiadosť o dotáciu nie je možné zaslať písomne v listinnej podobe. Takáto žiadosť nebude posudzovaná.
ISDS je dotačný informačný systém ministerstva kultúry. Elektronická registrácia do ISDS (vytvorenie profilu) je povinná pre každého žiadateľa o dotáciu, nakoľko údaje z profilu systém dopĺňa do žiadosti o dotáciu. ISDS je dostupný na: https://ds.culture.gov.sk. Registráciou si žiadateľ vytvorí svoj profil/konto v ISDS. Cez tento profil/konto následne vypĺňa žiadateľ formulár žiadosti o dotáciu v  dotačnom podprograme 6.2.1 Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry.  Žiadateľ formulár žiadosti o dotáciu vypĺňa iba elektronicky cez svoje užívateľské konto vytvorené v ISDS.
Ak ste v minulosti cez ISDS už žiadali o nejakú dotáciu ako obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným, opätovná registrácia do ISDS nie je potrebná, nakoľko profil/konto žiadateľa je už vytvorené a je potrebné sa iba prihlásiť.

Ak ste v minulosti cez ISDS žiadali o dotáciu v inej právnej forme, napr. ako OZ, je potrebné vytvoriť si nový profil, resp. zaregistrovať sa v ISDS nanovo - t.j. ako obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným - nakoľko do formulára žiadosti sa údaje žiadateľa automaticky načítavajú z jeho profilu.
Kompletná žiadosť obsahuje:
 1. formulár žiadosti o poskytnutie dotácie s údajmi o žiadateľovi (vygeneruje ISDS),
 2. popis projektu (vygeneruje ISDS),
 3. dotačnú kalkulačku (vygeneruje ISDS),
 4. celkový rozpočet projektu (vygeneruje ISDS),
 5. prehľad podnikateľskej činnosti v odvetví KKP za roky 2019, 2020 a 2021 (vygeneruje ISDS)
 6. čestné vyhlásenie (vygeneruje ISDS),
 7. kópiu dokladu o zriadení alebo existencii bežného účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poukázať (prikladá žiadateľ)
 8. splnomocnenie osoby podávajúcej žiadosť (prikladá sa v prípade, ak žiadosť nepodáva štatutárny orgán žiadateľa, ale ním poverená osoba).
Po vytvorení profilu v ISDS žiadateľ následne v podprograme 6.2.1. vyplní elektronicky všetky formuláre tvoriace žiadosť o dotáciu a následne žiadosť zaregistruje v ISDS (klikom na tlačidlo REGISTROVAŤ). Systém mu následne vygeneruje jeden PDF dokument, ktorý bude musieť žiadateľ podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) a zaslať do elektronickej schránky ministerstva cez www.slovensko.sk. Žiadosť vo formáte PDF môžete podpísať napríklad cez https://qesportal.sk/Portal/sk Žiadosti sa podávajú cez službu Všeobecná agenda Ministerstvo kultúry portálu Slovensko.sk. Do predmetu podania napíšte KORONATIM DOTACIA: https://schranka.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=2140 NÁVOD: Ako poslať podanie cez službu Všeobecná agenda
V žiadosti je potrebné vyplniť za príslušný kalendárny rok (2019, 2020 a 2021) minimálny počet reálnych príkladov (môžete aj viac) činnosti žiadateľa s popisom. Príklad aktivity je “ozvučenie podujatia”, “výroba keramiky podľa objednávky” atď. Za aktivitou je potrebné uviesť sumu, ktorá bola za dané plnenie odberateľovi fakturovaná. Sumy aktivít v žiadosti nemusia zodpovedať sume všetkých tržieb za daný rok, ide iba o indikatívne činnosti, ktoré tvorili najväčšiu časť vašich aktivít v danom roku.

Pri požadovanej výške dotácie od do 20.000 eur uveďte najmenej 10 príkladov za každý kalendárny rok.

Pri požadovanej výške dotácie od 20.000 eur do 75.000 eur uveďte najmenej 15 príkladov za príslušný kalednárny rok. 

Pri požadovanej výške dotácie nad 75.000 eur uveďte najmenej 20 príkladov za príslušný kalendárny rok.

V prípade, ak minimálny počet nevyplníte, tak Vám môže byť žiadosť zamietnutá alebo vrátená na doplnenie, čím predlžujete celý proces hodnotenia.

Ministerstvo je oprávnené vyžiadať si v rámci procesu vyhodnocovania žiadosti podrobnejšie informácie k príjmom za konkrétny kalendárny rok. 
Túto skutočnosť si viete overiť na portáli evidencie a monitorovania pomoci na odkaze https://semp.kti2dc.sk pripravili sme pre vás presný VIDEONÁVOD (č.2)
Na podpis kvalifikovaným elektronickým podpisom je potrebné mať občiansky preukaz s čipom, nahraté certifikáty a software na podpisovanie – na identifikáciu potrebného software odporúčame použiť nasledovný nástroj na webe slovensko.sk https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie) Na podpísanie žiadosti o poskytnutie dotácie vo formáte PDF môžete využiť aj https://qesportal.sk/Portal/sk Pripájame videonávod ako správne podpísať dokument - žiadosť o poskytnutie dotácie. Dokument musí byť vo formáte PDF. NÁVOD: Ako podpísať dokument elektronicky s občianskym preukazom
Áno. Ak žiadosť nebude podávať konateľ, ale iná osoba, napr. účtovník/ekonómka, je potrebné k žiadosti priložiť aj splnomocnenie, na základe ktorého je daná osoba oprávnená na podanie žiadosti a konať v mene žiadateľa. Splnomocnenie musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) splnomocnenej osoby. Nevyžadujeme notársky overené splnomocnenie.
Oprávneným žiadateľom JE právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným založená za účelom podnikania v zmysle § 105 – 153 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorá preukázateľne vykonáva podnikateľskú činnosť v odvetví KKP a spĺňa špecifické podmienky stanovené v tejto výzve. Spoločnosť s ručením obmedzeným k dátumu podania žiadosti môže mať iba jedného spoločníka - fyzickú osobu. Oprávneným žiadateľom JE právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola zapísaná do príslušného zákonného registra (Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov) najneskôr 31.12.2019. Oprávneným žiadateľom JE právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je  mikropodnikom (v roku 2020 mala najviac 9 zamestnancov a jej ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 mil. eur).  Oprávneným žiadateľom JE právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je malým podnikom (v roku 2020 mala najviac 49 zamestnancov a jej ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 mil. eur). Oprávneným žiadateľom JE  žiadateľ, ktorý k dátumu podania žiadosti o dotáciu podal daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb za rok 2019 a rok 2020 a príslušný orgán žiadateľa schválil riadnu účtovnú závierku za účtovné obdobie roka 2019 a za účtovné obdobie roka 2020 a obe účtovné závierky žiadateľ predložil správcovi dane podľa osobitných predpisov (Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov). Oprávneným žiadateľom JE žiadateľ, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť v niektorej z  ekonomických činností v odvetví KKP, ktoré sú uvedené v prílohe č.1 tejto výzvy a nájdete ich aj na tomto odkaze.
 Oprávneným žiadateľom NIE JE spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej bol poskytnutý finančný príspevok na základe výzvy  Ministerstva dopravy a výstavby SR na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu, nakoľko hlavná ekonomická činnosť príjemcu tohto príspevku patrí do odvetvia cestovného ruchu a gastronómie.
Žiadateľ musí k dátumu podania žiadosti spĺňať nasledovné podmienky: 
 • žiadateľ má jediného spoločníka fyzickú osobu,
 • žiadateľ bol zapísaný do obchodného registra najneskôr 31.12.2019,
 • žiadateľ je v zmysle dotknutých právnych predpisov mikropodnikom (v roku 2020 mal maximálne 9 zamestnancov a ročný obrat maximálne 2 milióny eur) alebo malým podnikom (v roku 2020 mal maximálne 49 zamestnancov a ročný obrat 10 miliónov eur)
 • žiadateľ k dátumu podania žiadosti o dotáciu podal daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb za rok 2019 a rok 2020 a príslušný orgán žiadateľa schválil riadnu účtovnú závierku za účtovné obdobie roka 2019 a účtovné obdobie roka 2020 a obe účtovné závierky žiadateľ predložil správcovi dane podľa osobitných predpisov (Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov)
 • žiadateľ vykonáva podnikateľskú činnosť v niektorej z  ekonomických činností (SK NACE Rev. 2), ktoré sú uvedené v prílohe č.1 tejto výzvy a nájdete ich aj na tomto odkaze.
  Ak u žiadateľa prišlo k zníženiu počtu spoločníkov (prevode obchodného podielu) po 1.8.2021 a teda na základe tohto úkonu žiadateľ spĺňa podmienku jediného spoločníka (fyzická osoba), u žiadateľa nemôže prísť do 31.12.2022 k zvýšeniu počtu spoločníkov resp. k prevodu obchodného podielu na právnickú osobu.   Nasledovné podmienky uvedené v bodoch 1 až 3 sú súčasťou čestného vyhlásenia o splnení podmienok na poskytnutie dotácie vo formulári žiadosti:  
 1. v zmysle dotknutých právnych predpisov je spoločnosť mikropodnikom alebo malým podnikom;
 2. za kalendárny rok 2019 a kalendárny rok 2020 bolo podané daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby;
 3. spoločnosť sa zaväzuje použiť dotáciu na pokračovanie vo svojej podnikateľskej činnosti v odvetví KKP na bežné výdavky do 31. marca 2022. V prípade vykonávania aj iných ekonomických činností mimo odvetvia KKP má zabezpečené oddelené sledovanie výdavkov.
Nasledovné podmienky uvedené v bodoch 4 a 5 žiadateľ preukazuje vyplnením formulára dotačnej kalkulačky a formulára vykonanej podnikateľskej činnosti v odvetví KKP, ktoré sú súčasťou elektronickej registrácie žiadosti:
 1. v kalendárnom roku 2020 mala spoločnosť preukázateľný pokles tržieb z predaja tovaru a z predaja vlastných výrobkov a služieb najmenej o 30% oproti kalendárnemu roku 2019 podľa údajov uvedených v účtovných závierkach;
 2. vykonávanie podnikateľskej činnosti v odvetví KKP za roky 2019, 2020 a 2021 (vo formulári žiadosti je potrebné vyplniť minimálne tri zrealizované plnenia).
  Nasledovné podmienky uvedené v bodoch 6 až 12 žiadateľ nepreukazuje a považujú sa za splnené dňom predloženia žiadosti:

6. má vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom;

7. nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;

8. nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia (napr. zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov;

9. neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu (zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní);

10. nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po lehote splatnosti podľa osobitných predpisov (zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení; zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení);

11. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie;

12. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ.

Oprávneným žiadateľom NIE JE spoločnosť s ručením obmedzeným:  
 • ktorá bola zapísaná do zákonného registra po 1.1.2020 (vrátane);
 • ktorá nevykonáva podnikateľskú činnosť  pod kódom ekonomickej činnosti zo štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE Rev. 2)* zaradeným pod odvetvie KKP a uvedeným v prílohe č.1 tejto výzvy a nájdete ich aj na tomto odkaze,
 • ktorá má viac ako jedného spoločníka,
 • ktorej jediným spoločníkom je iná právnická osoba,
 • ktorá nezostavila účtovnú závierku za roky 2019 a 2020 resp. účtovná závierka nebola zverejnená podľa osobitných predpisov,
 • ktorá nespĺňa podmienku preukázateľného poklesu tržieb z predaja tovaru a z predaja vlastných výrobkov a služieb najmenej o 30% oproti kalendárnemu roku 2019 podľa údajov uvedených v účtovných závierkach;
 • ktorej bol poskytnutý finančný príspevok na základe výzvy  Ministerstva dopravy a výstavby SR na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu
*Vyhláška č. 306/2007 Štatistického úradu SR
S.R.O. musí mať medziročný pokles tržieb z predaja tovaru a z predaja vlastných výrobkov a služieb podľa údajov z účtovných závierok najmenej 30% za kalendárny rok 2020 oproti kalendárnemu roku 2019.
Výška dotácie bude určená na základe údajov vyplnených žiadateľom do formulára dotačnej kalkulačky podľa určených parametrov z údajov v účtovných závierkach za roky 2019 a 2020 (výkaz ziskov a strát) na základe medziročného poklesu tržieb z predaja tovaru a z predaja vlastných výrobkov a služieb.   Žiadateľ bude podľa výšky tržieb z predaja tovaru a z predaja vlastných výrobkov a služieb za kalendárny rok 2019 zaradený do jednej z troch skupín:  
 • pri tržbách do 200.000,00 eur bude žiadateľovi poskytnutá dotácia vo výške 90 % z medziročného (rok 2019 voči roku 2020) poklesu tržieb, v maximálnej výške 50.000,00 eur. 
 • pri tržbách od 200.000,01 eur do 500.000,00 eur bude žiadateľovi poskytnutá dotácia vo výške 80 % z medziročného (rok 2019 voči roku 2020) poklesu tržieb, v maximálnej výške 75.000,00 eur. 
 • pri tržbách nad 500.000,01 eur bude žiadateľovi poskytnutá dotácia vo výške 70 % medziročného (rok 2019 voči roku 2020) poklesu tržieb, ale maximálne vo výške 125.000,00 eur.*
*Žiadateľ, ktorý bude mať nárok na dotáciu vyššiu ako 100.000 eur, sa musí zapísať do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z., pričom zápis do registra je potrebné vykonať pred podpisom zmluvy a vyplatením dotácie. Ministerstvo vykoná kontrolu zápisu žiadateľa do registra RPVS . Či ste zapísaní v registri partnerov verejného sektora, môžete zistiť na stránke https://rpvs.gov.sk/rpvs/. Ministerstvo je oprávnené pri posudzovaní žiadosti vyžiadať od žiadateľa podrobnú účtovnú dokumentáciu preukazujúcu dosiahnuté tržby.
Minimálna výška žiadanej dotácie je 2000 eur.
Spolufinancovanie zo strany žiadateľa sa nevyžaduje.
NACE kód je medzinárodne platná štatistická klasifikácia ekonomických činností určená Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1893/2006, na Slovensku je príslušný Štatistický úrad SR. Tento údaj máte uvedený v daňovom priznaní a účtovnej závierke za rok 2020.
Oprávnené NACE kódy ekonomickej činnosti vrátane popisu vykonávanej aktivity sú uvedené v prílohe č.1 výzvy a nájdete ich na tomto odkaze.
Pri vypĺňaní formulára žiadosti vyberáte NACE kód ekonomickej činnosti, na základe ktorého je firma zaradená pod odvetvie KKP a tento údaj máte uvedený v daňovom priznaní a účtovnej závierke za rok 2020.
Je povinnosť žiadateľa v žiadosti vybrať z ponuky NACE kód ekonomickej činnosti, ktorý mala s.r.o. uvedený v daňovom priznaní a účtovnej závierke za rok 2020.Ak NACE kód ekonomickej činnosti uvedený v žiadosti nebude zhodný s NACE kódom ekonomickej činnosti uvedeným v účtovnej závierke a daňovom priznaní za rok 2020, ministerstvo takúto žiadosť nebude pre nesplnenie podmienok výzvy posudzovať. Zároveň upozorňujeme, že žiadateľ sa v prípade vedomého konania vystavuje sankciám v správnom konaní alebo trestnom konaní, nakoľko môže jeho konanie naplniť skutkovú podstatu subvenčného podvodu (§ 225 Trestného zákona).
Áno, NACE kód ekonomickej činnosti je možné zmeniť, pokiaľ sa hlavná ekonomická činnosť s.r.o. počas časového obdobia reálne zmenila a túto zmenu viete preukázať podkladmi. O zmenu je potrebné požiadať Štatistický úrad Slovenskej republiky a taktiež je následne potrebné podať opravné daňové priznanie a účtovnú závierku za rok 2020.
Výzva nelimituje počet konateľov žiadateľa - určuje iba podmienku jediného spoločníka - fyzickej osoby.
Jednoosobová s.r.o. (žiadateľ) môže mať zo svojej definície iba jediného spoločníka - fyzickú osobu. Spoločník a konateľ nemusí byť tá istá fyzická osoba.
Áno, takýto postup je legitímny. Zároveň bude platiť pre takéhoto prijímateľa dotácie obmedzenie priamo v zmluve o poskytnutí dotácie, že ak po 1.8.2021 prišlo k zníženiu resp. zmene spoločníka (právnickú osobu na fyzickú osobu), nebude môcť do 31.12.2022 na základe prevodu obchodného podielu zvýšiť počet spoločníkov resp. zmeniť spoločníka z fyzickej osoby na právnickú osobu. Cieľom je predísť špekulatívnym zmenám v s.r.o. so zámerom získať dotáciu. Ak žiadateľ tento zmluvný záväzok poruší, bude sa jednať o podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí dotácie. V takom prípade bude mať ministerstvo právo od zmluvy odstúpiť a prijímateľ bude mať povinnosť dotáciu v plnej výške vrátiť.
Áno, môžete. Prvá pomoc/Prvá pomoc plus - príspevky Prvá pomoc/Prvá pomoc +/Prvá pomoc ++ od MPSVaR boli určené na mzdy zamestnancov v TPP. Dotáciu MK SR pre jednoosobové s.r.o. môžete použiť napríklad na odmeny za vykonanie práce pre dohodárov. Dotácia na nájomné - ak ste dostali dotáciu na nájomné od MH, maximálne 50% z platby nájomného ste boli oprávnení pokryť dotáciou. Zostávajúcu časť nájomného ste museli zaplatiť z vlastných zdrojov - táto zostávajúca časť je oprávnený výdavok pri zúčtovaní dotácie.
Áno. Ak ste získali dotáciu na nepokryté fixné náklady za rok 2020 od ministerstva hospodárstva, môžete si podať žiadosť o COVID dotáciu ministerstva kultúry pre jednoosobové s.r.o.. Firma musí ale spĺňať podmienky vyžadované od žiadateľa stanovené ministerstvom kultúry.
Nie. Ak Vaša spoločnosť získala príspevok od ministerstva dopravy na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu, je to na základe skutočnosti, za jej hlavná ekonomická činnosť spadá do odvetvia cestovného ruchu alebo gastronómie. COVID dotácia ministerstva kultúry je určená spoločnostiam, ktorých hlavná ekonomická činnosť je v odvetví KKP.
Nie. Oprávnenosť žiadateľa na poskytnutie dotácie sa určuje aj na základe jeho NACE kódu ekonomickej činnosti. Pokiaľ teda firma získala príspevok od MDV, jej NACE kód ekonomickej činnosti je zaradený do odvetvia cestovného ruchu a gastronómie, ako to určuje príloha k schéme minimálnej pomoci DM-17/2020, ktorú vykonáva ministerstvo dopravy - inak by firma príspevok MDV nezískala. Ministerstvo kultúry poskytuje dotáciu pre firmy, ktoré majú NACE kód ekonomickej činnosti zaradený pod odvetvie KKP, ktorých zoznam vrátane vymedzenia činnosti je uvedený v prílohe č.1 výzvy a nájdete ich aj na tomto odkaze. Nie je možne mať súčasne dva NACE kódy hlavnej ekonomickej činnosti.
Dotácia je určená na podporu jednoosobových s.r.o., ktoré dlhodobo vykonávajú ekonomickú činnosti v odvetví KKP. Cieľom ministerstva je podpora aktívnych firiem a je oprávnené vyžiadať si v rámci procesu vyhodnocovania žiadosti podrobnejšie informácie k príjmom za konkrétny kalendárny rok.
Áno, keďže žiadateľ je právnická osoba, v zmysle dotačného zákona je potrebné k žiadosti priložiť aj kópiu dokladu o zriadení alebo existencii bežného účtu v banke resp. v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poukázať. Kópiu dokladu o zriadení alebo existencii účtu je potrebné nahrať ako prílohu do podania k žiadosti o dotáciu - potvrdenie vo formáte PDF. Akceptovať budeme aj mesačný výpis z bankového účtu; avšak musí byť z neho zjavné, že vlastníkom účtu je žiadateľ. Kópiu doklady o zriadení alebo existencii účtu nie je potrebné podpisovať KEPom.
Ministerstvo kultúry nebude vyhodnocovať žiadosť, ktorá:
 • bola podaná neoprávneným žiadateľom (žiadateľ nesplnil podmienky uvedené vo výzve v časti 3. Oprávnený žiadateľ;
 • bola doručená písomne v listinnej podobe;
 • bola podaná po termíne určenom vo výzve na predkladanie žiadostí;
 • nebola zaregistrovaná elektronicky prostredníctvom ISDS dostupnom na https://ds.culture.gov.sk alebo elektronická registrácia žiadosti v ISDS nebola ukončená správnym spôsobom (stlačením tlačidla „Zaregistrovať žiadosť“);
 • nebola podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom  štatutárnym orgánom žiadateľa alebo ním splnomocnenou osobou, pričom splnomocnenie muselo byť súčasťou podanej žiadosti o dotáciu a podpísané KEPom;
 • žiadateľ nemá ku dňu podania žiadosti aktualizované údaje v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ktorého správcom je Štatistický úrad SR podľa zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • žiadateľ v určenej lehote neposkytol ministerstvu požadované informácie alebo neodstránil zistené nedostatky v žiadosti.
Vzhľadom na elektronickú registráciu žiadostí cez ISDS nie je možné urobiť opravu už podanej žiadosti, ale je potrebné vyplniť novú žiadosť a následne ju podať cez portál slovensko.skDo predmetu žiadosti cez portál slovensko.sk prosím napíšte “KORONATIM DOTACIA - oprava podanej žiadosti".

Otázky po obdržaní dotácie

Oprávnené výdavky sú bežné výdavky súvisiace s realizáciou ekonomickej činnosti prijímateľa v odvetví KKP. Sú to výdavky, ktoré je firma oprávnená pokryť resp. započítať voči dotácii. Bežný výdavok je do výšky 1.700 eur pri jednorazovom nákupe tovaru. Výzva bližšie upravuje definíciu a jednotlivé typy oprávnených výdavkov.
Oprávnenými výdavkami pre potreby zúčtovania výzvy sú bežné výdavky prijímateľa, ktoré súvisia s jeho ekonomickou činnosťou žiadateľa v oblasti KKP.   

Za oprávnený výdavok pre potreby zúčtovania dotácie sa považuje:  
 1. výdavok vynaložený na splátky pôžičiek a úverov (splatenie istiny krátkodobého alebo dlhodobého záväzku) vrátane úrokov z týchto pôžičiek a úverov,
 2. výdavok vyplatený ako odmena člena orgánu spoločnosti (tzv. „konateľský paušál“) vo výške 50% z poskytnutej dotácie ale najviac 6 000 eur (konateľský paušál je možné ako oprávnený výdavok uplatniť iba raz, a to i v prípade, ak má prijímateľ dotácie dvoch a viacerých členov štatutárneho orgánu),
 3. bežný výdavok vynaložený počas oprávneného obdobia na úhradu nákladov vzniknutých podnikateľskou činnosťou v odvetví KKP iba počas oprávneného obdobia,
 4. bežný výdavok (zálohové a preddavkové platby) vynaložený do 31. 03. 2022 na  úhradu nákladov preukázateľne vzniknutých podnikateľskou činnosťou v odvetví KKP do termínu zúčtovania (do 30.6.2022), 
 5. výdavok vynaložený za služby štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti v súvislosti s vypracovaním správy potvrdzujúcej správnosť predloženého zúčtovania dotácie.
Medzi oprávnené výdavky nepatria súkromné výdavky fyzickej osoby (konateľa/jediného spoločníka) typu dovolenka, splatenie súkromného úveru, a podobne. Medzi oprávnené bežné výdavky nepatria žiadne kapitálové výdavky (výdavky nad 1.700 eur za tovar zvyšujúci hnuteľný majetok alebo výdavok na kúpu nehnuteľného majetku)   

Za neoprávnený bežný výdavok sa pre potreby zúčtovania dotácie považuje:  
 • úhrada DPH (ak prijímateľ dotácie je platca DPH);
 • úhrada splatnej dane z príjmu právnických osôb;
 • bankové a colné poplatky;
 • pokuty a penále;
 • výdavky, na ktorých úhradu žiadateľ prijal finančné prostriedky z verejných zdrojov (napr. dotácie poskytnuté z verejnoprávnych fondov ako Fond na podporu umenia, Audiovizuálny fond alebo Fond na podporu kultúry národnostných menšín, dotácie poskytnuté z rozpočtov vyšších územných celkov, miest alebo obcí);
 • výdavky, na ktorých úhradu žiadateľ prijal finančné prostriedky z iných existujúcich opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19 (napr. dotácia na nájomné, príspevky Prvá pomoc/Prvá pomoc +, dotácia poskytnutá MH SR v rámci výzvy pre KKP).
Príklady použitia dotácie

Svadobný fotograf, ktorý dostal dotáciu vo výške 7 500 eur
 • konateľský paušál vo výške 3 500 eur
 • zaúčtované cestovné výdavky 2 000 eur
 • spotrebný materiál (tlač fotografií, statív, objektív..) 1 000 eur
 • služba - prenájom fotoateliéru/štúdio priestor 1 000 eur
Spevák, ktorý dostal dotáciu vo výške 25 000 eur
 • konateľský paušál  vo výške 6 000 eur
 • nahrávanie albumu počas pandémie - prenájom štúdia, prenájom technikov
 • producent - honorár
 • nahrávanie videoklipu - režisér
 • lisovanie albumu
 • nákup kostýmov (asi nie)
 • grafik, fotograf
Nie. “Konateľský paušál” ako oprávnený výdavok je možné uplatniť iba raz, bez ohľadu na počet konateľov.
Áno, dotácia môže byť použitá na zaplatenie sociálneho a zdravotného poistenia. Penále alebo pokuta vyrubená Sociálnou poisťovňou alebo zdravotnou poisťovňou v súvislosti s nedoplatkami nie je oprávneným výdavkom.
Nie. Dotácia nemôže byť použitá na zaplatenie pokút a/alebo penále vyrubené Sociálnou poisťovňou alebo zdravotnou poisťovňou.
Dotácia sa poskytuje za účelom pokračovania v podnikateľskej činnosti v odvetví KKP. Akceptovaním návrhu na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie vzniká zmluvný záväzok k preukázaniu účelnosti zúčtovaním. Preukázanie účelnosti použitia dotácie vykoná prijímateľ vyplnením formulára zúčtovania a jeho zaslaním elektronicky ministerstvu v lehote do 30.6.2022. Formulár zúčtovania dotácie ministerstvo kultúry zverejní na svojom webovom sídle najneskôr do 28.2.2022. Prijímateľ dotácie formulár zúčtovania po vyplnení podpíše kvalifikovaným elektronickým podpisom a v lehote do 30.6.2022 podá do elektronickej schránky ministerstva cez www.slovensko.sk (podanie cez Všeobecná agenda Ministerstva kultúry SR https://schranka.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=2140) Pri poskytnutej dotácii neprevyšujúcej hodnotu 20.000 eur:
 • žiadateľ je povinný s formulárom zúčtovania predložiť ministerstvu kópiu účtovnej dokumentácie preukazujúcu jednotlivé účtovné prípady a úhradu výdavkov z nich vyplývajúcich (napr. účtovné doklady, bankové výpisy);
 • žiadateľ môže predložiť správu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti podľa osobitného predpisu (§ 27 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite v znení neskorších predpisov), ktorá potvrdí správnosť predloženého zúčtovania dotácie;
  • v  prípade predloženia správy štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti žiadateľ nepredkladá doklady preukazujúce jednotlivé účtovné prípady a úhradu výdavkov z nich vyplývajúcich.
  Pri poskytnutej dotácii prevyšujúcej hodnotu 20.000 eur: 
 • žiadateľ je povinný s formulárom zúčtovania predložiť ministerstvu správu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti podľa osobitného predpisu, ktorá potvrdí správnosť predloženého zúčtovania dotácie,
 • žiadateľ vzhľadom na predloženie správy nepredkladá účtovnú dokumentáciu preukazujúcu jednotlivé účtovné prípady a úhradu výdavkov z nich vyplývajúcich.
Nie. Úspešní žiadatelia, ktorí obdržali dotáciu vo výške menej ako 20.000 eur, nie sú povinní predložiť s formulárom zúčtovania aj správu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti. Stačí, ak s formulárom zúčtovania predložia kópiu účtovnej dokumentácie preukazujúcu jednotlivé účtovné prípady a úhradu výdavkov z nich vyplývajúcich (napr. účtovné doklady, bankové výpisy). Avšak, ak sa takýto žiadateľ rozhodne predložiť spolu s formulárom zúčtovania aj správu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, môže tak urobiť. V takom prípade už nemusí predkladať ministerstvu doklady preukazujúce jednotlivé účtovné prípady a úhradu výdavkov z nich vyplývajúcich.
Áno, úspešní žiadatelia, ktorí obdržali dotáciu vo výške viac ako 20.000 eur, sú povinní predložiť s formulárom zúčtovania aj správu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, ktorá potvrdí správnosť ich zúčtovania dotácie.
Áno. Výdavok vynaložený za služby štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti v súvislosti s vypracovaním správy potvrdzujúcej správnosť predloženého zúčtovania dotácie, je v prípade tejto výzvy oprávneným výdavkom.
Nie. Zúčtovanie dotácie rovnako ako žiadosť o dotáciu pre jednoosobové sro je možné podať jedine elektronickou formou prostredníctvom portálu Slovensko.sk cez službu Všeobecná agenda. Ministerstvo neakceptuje zúčtovania doručené v listinnej podobe.
Ministerstvo kultúry môže spochybniť zúčtovanie dotácie ako časti alebo ako celok. V prípade potreby ministerstvo môže žiadateľa vyzvať na objasnenie nejasností či doplnenie dokladov. Ak žiadateľ nevie nejasnosť vysvetliť resp. doplniť chýbajúce doklady, ministerstvo ho vyzve, aby poskytnutú dotáciu vrátil.
Žiadateľ, ktorý nevyužije poskytnutú dotáciu v plnej výške, je povinný nevyužitú časť dotácie vrátiť ministerstvu kultúry.
Dotácia je príjem oslobodený od dane v zmysle § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov ako plnenie poskytované podľa osobitného predpisu (§ 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR), preto všetky výdavky zúčtované z finančných prostriedkov dotácie neznižujú daňový základ žiadateľa za príslušné zdaňovacie obdobie (kalendárny rok).

Finančná správa SR vydala ako príklad špeciálne metodické usmernenie pri COVID dotáciách ministerstva kultúry pre súbehárov. Metodické usmernenie Finančnej správy SR by malo vyjsť opätovne aj v roku 2021. S konkrétnymi otázkami je potrebné obrátiť sa na svoj príslušný daňový úrad.

V prípade ďalších otázok sa žiadatelia môžu obrátiť na ministerstvo kultúry výlučne prostredníctvom e-mailovej adresy zriadenej pre tento účel: jednoosobovky@culture.gov.sk

Užitočné odkazy

oficiálne znenie výzvy

Zobraziť detailSkryť detail

Program 6 – Odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí na oblasť kultúry na rok 2021

podprogram 6.2 – Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry

projekt – Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu v rámci podprogramu 6.2. na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt:
Znižovanie ekonomických dopadov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19.

Podprogram 6.2 je určený na znižovanie negatívnych ekonomických dopadov na odvetvie kultúry a kultúrno-kreatívneho priemyslu (ďalej ako „odvetvie KKP“). Odvetvie KKP utrpelo značné ekonomické straty v súvislosti s opatreniami prijatými štátnymi orgánmi pre boj s pandémiou ochorenia COVID-19 a preto je podpora žiadateľov prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu účelná so sledovaným cieľom udržania stabilnej štruktúry v rámci odvetvia KKP do času obnovenia bežného ekonomického cyklu.

Celú výzvu nájdete na stránke: https://www.culture.gov.sk/

dotačný portál ISDS

Zobraziť detailSkryť detail

ISDS je dotačný informačný systém ministerstva kultúry. Elektronická registrácia do ISDS (vytvorenie profilu) je povinná pre každého žiadateľa o dotáciu, nakoľko údaje z profilu systém dopĺňa do žiadosti o dotáciu.

ISDS je dostupný na: https://ds.culture.gov.sk.

Registráciou si žiadateľ vytvorí svoj profil/konto v ISDS. Cez tento profil/konto následne vypĺňa žiadateľ formulár žiadosti o dotáciu v dotačnom podprograme 6.2.1 Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry. Žiadateľ formulár žiadosti o dotáciu vypĺňa iba elektronicky cez svoje užívateľské konto vytvorené v ISDS.

portál Slovensko.sk

Zobraziť detailSkryť detail

Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy. Informácie (rady, návody, popisy), ktoré návštevník hľadá, sú v súčasnosti mnohokrát súčasťou informačných serverov jednotlivých rezortov. Cieľom portálu je tieto informácie a služby zintegrovať a prehľadnou a prístupnou formou poskytovať používateľovi.

https://www.slovensko.sk/

schéma minimálnej pomoci

Zobraziť detailSkryť detail

Schéma minimálnej pomoci na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 v znení dodatku č.1 (ďalej len „schéma“) realizovaná prostredníctvom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je vypracovaná v súlade s platnými pravidlami Európskej únie (ďalej len „EÚ“) upravujúcimi poskytovanie minimálnej pomoci (ďalej aj „pomoc“). Schéma je vypracovaná v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352/1, 24.12.2013) v platnom znení.

Dokument: Schéma minimálnej pomoci na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 v znení dodatku č.1 DM – 15/2020

podpísanie cez KEP

Zobraziť detailSkryť detail

Na podpis kvalifikovaným elektronickým podpisom je potrebné mať občiansky preukaz s čipom, nahraté certifikáty a software na podpisovanie – na identifikáciu potrebného software odporúčame použiť nasledovný nástroj na webe slovensko.sk https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie)

Na podpísanie žiadosti o poskytnutie dotácie vo formáte PDF môžete využiť aj https://qesportal.sk/Portal/sk 

Pripájame videonávod ako správne podpísať dokument – žiadosť o poskytnutie dotácie. Dokument musí byť vo formáte PDF. 
NÁVOD: Ako podpísať dokument elektronicky s občianskym preukazom

zoznam NACE kódov

Zobraziť detailSkryť detail

NACE kód je medzinárodne platná štatistická klasifikácia ekonomických činností určená Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1893/2006, na Slovensku je príslušný Štatistický úrad SR.

Oprávnené NACE kódy ekonomickej činnosti vrátane popisu vykonávanej aktivity sú uvedené v prílohe č.1 výzvy a nájdete ich na tomto odkaze.

Príhovor ministerky

Pandémia zasiahla do našich životov nečakane a dramatickejšie, než čokoľvek iné za desiatky rokov. Najvýraznejšie zasiahla sektor kultúry a kultúrno-kreatívneho priemyslu, zatvorila dvere kultúrnych inštitúcií a podujatí. Ľudia, ktorí sa umením a kultúrou živia sa ocitli v bezprecedentnej situácii, niekedy až v ohrození základného fungovania.

Preto, aby sme dokázali pružne reagovať na potreby kultúrnej obce, sme vypracovali sériu legislatívnych zmien, vďaka ktorým by sme mohli poskytovať dotácie počas mimoriadnej situácie.

Náš “Korona tím” v úzkej spolupráci s predstaviteľmi a predstaviteľkami kultúry a kultúrno-kreatívneho priemyslu tvorí ďalšie formy pomoci, aby boli čo najprístupnejšie a najefektívnejšie pre čo najväčší okruh pracujúcich v tomto sektore.

Iba spolu to zvládneme.

Natália Milanová