Otvoriť menu Naposledy aktualizovaná: 07.06.2022

COVID dotácia pre špecifické obchodné spoločnosti - jednoosobové s.r.o. podnikajúce v odvetví kultúry a kreatívneho priemyslu

Podrobný návod, ako správne vyhotoviť vyúčtovanie COVID dotácie pre špecifické obchodné spoločnosti – jednoosobové s.r.o. podnikajúce v odvetví kultúry a kreatívneho priemyslu.

Pred podaním vyúčtovania si podrobne preštudujte informácie a postup na tejto stránke. Ak po preštudovaní informácií máte stále otázky, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu jednoosobovky@culture.gov.sk.

Postup pri podaní vyúčtovania

 1. prihlásenie sa do dotačného systému ISDS

  Urobíte tak cez tento odkaz: https://ds.culture.gov.sk/
  Stlačte tlačidlo “Prihlásiť sa” a zadajte vaše prihlasovacie údaje, ktoré ste si zvolili pri podávaní žiadosti o dotáciu.

 2. formulár zúčtovania dotácie

  Vyberte vašu žiadosť o dotáciu a následne kliknite na “Vyplniť vyúčtovanie”. Pri jeho vypĺňaní sa riaďte metodickým usmernením. Formulár je zložený z viacerých sekcií.

 3. vyplnenie formulára zúčtovania v systéme ISDS

  Pripravili sme pre vás presný VIDEONÁVOD (č.1A)

  3B. V prípade ak chcete vložiť údaje týkajúce sa zúčtovania dotácie z vlastnej tabuľky bez použitia ISDS, je potrebné aby ste vložili vaše údaje do poskytnutého Excel súboru (ktorý nájdete na tomto odkaze) v rovnakej štruktúre. Iba tak je možné správne predložiť zúčtovanie. Pripravili sme pre vás VIDEONÁVOD (č.1B)

  Ak ste si zvolili vyplnenie zúčtovania bez použitia systému ISDS, je nutné vyplniť samostatne aj dokumnet „Čestné vyhlásenie prijímateľa“, ktorý nájdete na tomto odkaze.

 4. prijímateľ dotácie použil na úhradu výdavkov viac ako jeden bankový účet

  Ak ste úhradu výdavkov vykonávali z viacerých firemných bankových účtov (v rámci jednej banky alebo viacerých bánk), je potrebné ich doplniť do tejto časti formulára.

 5. Metodické usmernenie / Často kladené otázky / Usmernenie MF SR

  Pri vypĺňaní celého formulára postupujte podľa dokumentov: “Metodické usmernenie MK SR”, “Často kladené otázky” a “Usmernenie MF SR” na stránke PomahameKulture.sk

 6. kontrolované transakcie so závislými osobami

  Podľa metodického usmernenia MF SR, ktoré nájdete na stránke PomahameKulture.sk, máte povinnosť vyhodnotiť, či vaša spoločnosť (prijímateľ dotácie) realizovala kontrolované transakcie so závislými osobami počas oprávneného obdobia pre zúčtovanie dotácie (1.1.2021 – 31.3.2022). Ak boli uskutočnené transakcie so závislou osobou, je potrebné uviesť do formulára požadované údaje a vyplnený formulár priložiť k formuláru zúčtovania dotácie.

  Ak boli realizované kontrolované transakcie s viac ako jednou závislou osobou, je potrebné pre každú závislú osobu vyplniť samostatný formulár v príslušnej sekcii.

  6B. V prípade ak ste sa rozhodli v kroku 3 vložiť údaje týkajúce sa zúčtovania dotácie z vlastnej tabuľky bez použitia ISDS, je potrebné aby ste vložili aj kontrolované transakcie so závislými osobami do samostaného dokumentu mimo ISDS. Daný dokument nájdete na tomto odkaze a rovnako je nutné dokument exportovať vo formáte PDF.

  Ak boli realizované kontrolované transakcie s viac ako jednou závislou osobou, je potrebné pre každú závislú osobu vyplniť samostatný formulár.

 7. stiahnuť PDF súbory

  Po vyplnení všetkých údajov je potrebné stiahnuť si PDF súbory, ktoré obsahujú všetky vyplnené časti formulára pre kompletné zúčtovanie.

 8. podpísať jednotlivé formuláre zúčtovania KEP štatutára

  Podpíšte formulár žiadosti (PDF) kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) – napr. cez QES Portál

 9. prihlásiť sa na portál slovensko.sk pod kontom právnickej osoby – prijímateľa dotácie

  Môžete si pozrieť návod z portálu slovensko.sk VIDEONÁVOD (č.2) – ide o ilustratívny návod a nie o presné zobrazenie vášho postupu

 10. vybrať službu “Všeobecná agenda Ministerstvo kultúry SR”

  môžete si pozrieť návod z portálu slovensko.sk VIDEONÁVOD (č.3) – ide o ilustratívny návod a nie o presné zobrazenie vášho postupu

 11. podanie zúčtovania

  Do predmetu podania napíšte KORONATIM – VYUCTOVANIE a číslo vašej zmluvy (formát je MK-XXXX/2021-950). Ako prílohy podania je potrebné nahrať KEPom podpísané všetky dokumenty zo systému ISDS.

  Prijímateľ dotácie do 20 000 eur je povinný spoločne s formulármi zúčtovania nahrať kópiu účtovnej dokumentácie (účtovné doklady) / pri dotácii nad 20 000 eur je potrebné nahrať správu audítora (účtovná dokumentácia sa nepredkladá).

 12. poukázať nevyužité finančné prostriedky dotácie na depozitný účet ministerstva

  Ak prijímateľ nezúčtoval/nevyužil finančné prostriedky z dotácie v plnej výške, je povinný do 10 dní od zaslania formulára zúčtovania poukázať nevyužité finančné prostriedky na depozitný účet ministerstva kultúry uvedený v zmluve o poskytnutí dotácie.

Metodika zúčtovania pre prijímateľov COVID dotácie

Ministerstvo kultúry vypracovalo v súlade s výzvou dokument Metodické usmernenie pre zúčtovanie dotácie a dokument Často kladené otázky (FAQ) – určené prijímateľom dotácie. Postupy v metodickom usmerní sú pre prijímateľa v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie záväzné. Ministerstvo je oprávnené obsah dokumentov aktualizovať. Formuláre pre zúčtovanie určené a uvedené v metodickom usmernení budú pre prijímateľa dostupné v rámci jeho konta v ISDS v priebehu mesiaca marec.

Dňa 7.2.2022 bola dokumentácia aktualizovaná vo veci oprávnenosti zúčtovania bežných výdavkov na nájomné nebytových priestorov – špecifikácia priestorov, časové obdobie, kumulácia s dotáciou na nájomné MH SR.

Dňa 3.3.2022 bola dokumentácia aktualizovaná vo veci zúčtovania oprávnených výdavkov na základe kontrolovaných transakcií so závislými osobami – nová príloha č. 5 v zmysle usmernenia Ministerstva financií SR č. MF/017160/2021-721 k postupu pri posudzovaní kontrolovaných transakcií.

Dňa 28.3.2022 bola zverejnená aktualizovaná dokumentácia (verzia 1.2.1) vo veci zúčtovania výdavkov na dopravné prostriedky používané na základe operatívneho lízingu.

Ministerstvo aktívne komunikovalo a spolupracovalo so Slovenskou komorou audítorov (SKAU), čoho výsledkom je Usmernenie č. 34/ISA/2022, ktoré je pre audítorov dostupné na intranete SKAU. Toto usmernenie obsahuje okrem iného odsúhlasené postupy ako i vzor správy o zistených skutočnostiach. Správa podľa tohto vzoru bude zo strany ministerstva vyžadovaná v prípade povinnosti prijímateľa dotácie predkladať správu štatutárneho audítora.

Prijímateľom odporúčame pracovať so všetkými dokumentmi súčasne, nakoľko dokument Často kladené otázky obsahuje odpovede i s návodom, ako v danej veci postupovať a ministerstvo bude takýto postup vyžadovať. Akákoľvek vlastná interpretácia pravidiel a postupov v rozpore s metodikou a odpoveďami na často kladené otázky nebude akceptovaná. Dotácia bola poskytnutá z verejných zdrojov a ministerstvo je povinné vykonať kontrolu dodržania účelu jej poskytnutia a použitia.


Užitočné odkazy

oficiálne znenie výzvy

Zobraziť detailSkryť detail

Program 6 – Odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí na oblasť kultúry na rok 2021

podprogram 6.2 – Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry

projekt – Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu v rámci podprogramu 6.2. na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt:
Znižovanie ekonomických dopadov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19.

Podprogram 6.2 je určený na znižovanie negatívnych ekonomických dopadov na odvetvie kultúry a kultúrno-kreatívneho priemyslu (ďalej ako „odvetvie KKP“). Odvetvie KKP utrpelo značné ekonomické straty v súvislosti s opatreniami prijatými štátnymi orgánmi pre boj s pandémiou ochorenia COVID-19 a preto je podpora žiadateľov prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu účelná so sledovaným cieľom udržania stabilnej štruktúry v rámci odvetvia KKP do času obnovenia bežného ekonomického cyklu.

Celú výzvu nájdete na stránke: https://www.culture.gov.sk/

dotačný portál ISDS

Zobraziť detailSkryť detail

ISDS je dotačný informačný systém ministerstva kultúry. Elektronická registrácia do ISDS (vytvorenie profilu) je povinná pre každého žiadateľa o dotáciu, nakoľko údaje z profilu systém dopĺňa do žiadosti o dotáciu.

ISDS je dostupný na: https://ds.culture.gov.sk.

Registráciou si žiadateľ vytvorí svoj profil/konto v ISDS. Cez tento profil/konto následne vypĺňa žiadateľ formulár žiadosti o dotáciu v dotačnom podprograme 6.2.1 Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry. Žiadateľ formulár žiadosti o dotáciu vypĺňa iba elektronicky cez svoje užívateľské konto vytvorené v ISDS.

portál Slovensko.sk

Zobraziť detailSkryť detail

Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy. Informácie (rady, návody, popisy), ktoré návštevník hľadá, sú v súčasnosti mnohokrát súčasťou informačných serverov jednotlivých rezortov. Cieľom portálu je tieto informácie a služby zintegrovať a prehľadnou a prístupnou formou poskytovať používateľovi.

https://www.slovensko.sk/

schéma minimálnej pomoci

Zobraziť detailSkryť detail

Schéma minimálnej pomoci na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 v znení dodatku č.1 (ďalej len „schéma“) realizovaná prostredníctvom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je vypracovaná v súlade s platnými pravidlami Európskej únie (ďalej len „EÚ“) upravujúcimi poskytovanie minimálnej pomoci (ďalej aj „pomoc“). Schéma je vypracovaná v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352/1, 24.12.2013) v platnom znení.

Dokument: Schéma minimálnej pomoci na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 v znení dodatku č.1 DM – 15/2020

podpísanie cez KEP

Zobraziť detailSkryť detail

Na podpis kvalifikovaným elektronickým podpisom je potrebné mať občiansky preukaz s čipom, nahraté certifikáty a software na podpisovanie – na identifikáciu potrebného software odporúčame použiť nasledovný nástroj na webe slovensko.sk https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie)

Na podpísanie žiadosti o poskytnutie dotácie vo formáte PDF môžete využiť aj https://qesportal.sk/Portal/sk 

Pripájame videonávod ako správne podpísať dokument – žiadosť o poskytnutie dotácie. Dokument musí byť vo formáte PDF. 
NÁVOD: Ako podpísať dokument elektronicky s občianskym preukazom